Contactgegevens

Oudestraat 9

4351 AS Veere

T: 06-11151059

E: info@veeresgenoegen.nl

Bestuur

Het bestuur van muziekvereniging Veere's Genoegen bestaat uit de volgende 9 personen:

voorzitter 06-46138992
secretaris 06-11151059
penningmeester 06-11116792
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
VACANT bestuurslid
VACANT bestuurslid

Tijdens de jaarvergadering in maart 2016 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Hierboven is het actuele overzicht van de bestuursleden terug te vinden en hieronder de taakverdeling:

Voorzitter:

- geeft leiding aan de vereniging;

- draagt zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement;

- leidt bestuurs- en ledenvergaderingen;

- is eerste vertegenwoordiger van de vereniging bij diverse aangelegenheden;

- ondertekent de goedgekeurde notulen;

- contact- en vertrouwenspersoon dirigent en leden;

- coördinatie Grote Clubactie en Anjeractie (i.s.m. Jolanda);

- contactpersoon rommel- en curiosamarkt;

- mededelingenbord in de zaal bijhouden;

- voorzitter FB&O 'Het Akkoord';

- tweede contactpersoon 'Het Akkoord';

- contactpersoon schoonmaak 'Het Akkoord'.

Secretaris: 

- voert het secretariaat voor de vereniging;

- draagt zorg voor het notuleren van de ledenvergaderingen en voor het maken van het jaarverslag;

- is verantwoordelijk voor ingekomen en uitgegane post en e-mails en de behandeling ervan;

- ondertekent de goedgekeurde notulen;

- houdt het archief bij;

- contactpersoon aanmeldingen/afmeldingen leden;

- vice-voorzitter;

- tweede penningmeester;

- leden- en donateursadministratie en telefoonpiramide;

- opstellen actiepuntenlijsten n.a.v. bestuursvergaderingen;

- aanschaf, beheer, onderhoud en uitlenen muziekinstrumenten;

- contactpersoon clubblad 'Het Muzikrantje';

- beheer en onderhoud website. Facebook en e-mailadressen;

- verzenden persberichten en contactpersoon media;

- maken en verspreiden flyers en affiches.

Penningmeester:

- beheert de kasmiddelen;

- verantwoordelijk voor de inning van contributies en donaties;

- brengt ieder kwartaal een fincieel overzicht uit;

- contactpersoon verzekeringen (incl. melden schades);

- inkoop kantoorartikelen.

Bestuurslid:

- tweede secretaris;

- eerste notuliste tijdens de bestuursvergaderingen;

- tweede notuliste tijdens de ledenvergaderingenl;

- contactpersoon Oranjeverenigingen;

- bijhouden data jubilea (huwelijk, verjaardag, lidmaatschap, enz.);

- coördiantie Grote Clubactie en Anjeractie (i.s.m. Bea);

- verzorgen bloemen t.b.v. jubilea, concerten, ziekte, e.d.;

- secretaris stichting FB&O 'Het Akkoord'.

Bestuurslid: 

- tweede notuliste tijdens bestuursvergaderingen;

- aanvraag speldjes/oorkondes jubilarissen ZMB;

- coördinatie verkoop CD;

- versturen van kaartjes 'lief en leed';

- aanspreekpunt en opstarten voorbereidingen onderlinge studieweekend;

- zorg dragen voor teruggave spullen bij opzegging lidmaatschap;

- aanspreekpunt en opstarten voorbereidingen onderlinge solistenconcours (i.s.m. Hendrikje).

Bestuurslid:

- onderhoud slagwerkinstrumenten;

- beheer en onderhoud apparatuur;

- registratie uitgevoerde muziekstukken t.b.v. BUMA;

- administratie uitgifte jassen;

- uitlenen van (blad)muziek en lesboeken;

- (bus)vervoer en vervoer instrumenten;

- onderhoud aanhangwagen;

- verzorgt podiumopstellingen t.b.v. optredens/concerten;

- contactpersoon onderhoud gebouw 'Het Akkoord';

- contactpersoon onderhoud tuin 'Het Akkoord';

- sleuteladministratie bijhouden t.b.v. 'Het Akkoord'.

Bestuurslid: Hendrikje Sonius

- aanspreekpunt jeugd;

- aanspreekpunt ledenwerving en opleidingen/muziekschool;

- aanspreekpunt en voorbereiden onderlinge solistenconcours (i.s.m. Heleen);

- draagt zorg voor eerste opvang nieuwe leden;

- contactpersoon gastmuzikanten.

Bestuurslid:  (2x)

Interesse? Stuur een e-mail naar de !

Ga terug naar de inhoudsopgave

© 2006 - 2021 - Muziekvereniging Veere's Genoegen - Realisatie site: Nedbase ICT